بانک عکس صنعت نفت ایران

بازدید زنگنه وزیر نفت و وزیری هامانه قائم مقام وزریر نفت از تاسیات نفتی قشم

بازدید زنگنه و وزیری از تاسیات نفتی قشم 930530 (1)بازدید زنگنه و وزیری از تاسیات نفتی قشم 930530 (2)بازدید زنگنه و وزیری از تاسیات نفتی قشم 930530 (3)بازدید زنگنه و وزیری از تاسیات نفتی قشم 930530 (4)بازدید زنگنه و وزیری از تاسیات نفتی قشم 930530 (5)بازدید زنگنه و وزیری از تاسیات نفتی قشم 930530 (6)بازدید زنگنه و وزیری از تاسیات نفتی قشم 930530 (7)بازدید زنگنه و وزیری از تاسیات نفتی قشم 930530 (8)