بانک عکس صنعت نفت ایران

پایانه شناور نفتی پازارگاد خلیج فارس

013576-167-پایانه شناور نفتی پازارگاد خلیج فارس 1354.2.5013579-167-پایانه شناور نفتی پازارگاد خلیج فارس-1354.2.5021770 n03-121 پایانه شناور نفتی پازارگاد خلیج فارس جزيره لاوان-1363.7.24-سید مصطفی حسيني021770-N01-121-پایانه شناور نفتی پازارگاد خلیج فارس جزيره لاوان-1363.7.24-سید مصطفی حسينيپایانه شناور نفتی پازارگاد خلیج فارس 1364 سید مصطفی حسینی (1)پایانه شناور نفتی پازارگاد خلیج فارس 1364 سید مصطفی حسینی (2)پایانه شناور نفتی پازارگاد خلیج فارس 1364 سید مصطفی حسینی (3)