بانک عکس صنعت نفت ایران

منصور معظمی معاون وزير در امور برنامه ريزی

منصور معظمي معاون وزير در امور برنامه ريزي سال 1392 (1)منصور معظمي معاون وزير در امور برنامه ريزي سال 1392 (2)منصور معظمي معاون وزير در امور برنامه ريزي سال 1392 (3)منصور معظمي معاون وزير در امور برنامه ريزي سال 1392 (4)منصور معظمي معاون وزير در امور برنامه ريزي سال 1392 (5)منصور معظمي معاون وزير در امور برنامه ريزي سال 1392 (6)منصور معظمي معاون وزير در امور برنامه ريزي سال 1392 (7)منصور معظمي معاون وزير در امور برنامه ريزي سال 1392 (8)منصور معظمي معاون وزير در امور برنامه ريزي سال 1392 (9)منصور معظمي معاون وزير در امور برنامه ريزي سال 1392 (10)منصور معظمي معاون وزير در امور برنامه ريزي سال 1392 (11)منصور معظمي معاون وزير در امور برنامه ريزي سال 1392 (12)