بانک عکس صنعت نفت ایران

علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت

علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 (1)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 (2)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 (3)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 (4)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 (5)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 (6)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 طائب (1)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 طائب (2)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 طائب (3)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 طائب (4)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 طائب (5)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 طائب (6)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 طائب (7)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 طائب (8)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 طائب (9)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 طائب (10)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 طائب (11)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 طائب (12)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 طائب (13)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 طائب (14)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 طائب (15)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 طائب (16)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 طائب (17)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 طائب (18)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 محمد قدمعلی (1)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 محمد قدمعلی (2)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 محمد قدمعلی (3)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 محمد قدمعلی (4)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 محمد قدمعلی (5)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 محمد قدمعلی (6)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 محمد قدمعلی (7)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 محمد قدمعلی (8)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 مسلم عباسی (1)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 مسلم عباسی (2)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 مسلم عباسی (3)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 مسلم عباسی (4)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 مسلم عباسی (5)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 مسلم عباسی (6)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 مسلم عباسی (7)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 مسلم عباسی (8)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 مسلم عباسی (9)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 مسلم عباسی (10)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 مسلم عباسی (11)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 مسلم عباسی (12)علی علی آبادی سرپرست وزارت نفت مرداد 1390 مسلم عباسی (13)