بانک عکس صنعت نفت ایران

میر محمد صادقی معاون وزیر در امور منابع انسانی

میر محمد صادقی معاون وزیر در امور منابع انسانی28-6-89 (2)میر محمد صادقی معاون وزیر در امور منابع انسانی28-6-89 (3)میر محمد صادقی معاون وزیر در امور منابع انسانی28-6-89 (4)میر محمد صادقی معاون وزیر در امور منابع انسانی28-6-89 (5)میر محمد صادقی معاون وزیر در امور منابع انسانی28-6-89 (6)میر محمد صادقی معاون وزیر در امور منابع انسانی28-6-89 (7)میر محمد صادقی معاون وزیر در امور منابع انسانی28-6-89 (8)میر محمد صادقی معاون وزیر در امور منابع انسانی28-6-89 (9)میر محمد صادقی معاون وزیر در امور منابع انسانی28-6-89