بانک عکس صنعت نفت ایران

غلامرضا منوچهری مدیر عامل شرکت پترو پارس

منوچهری مدیر عامل شرکت پترو پارس 12-2-89 عکاس مسلم عباسی (2)منوچهری مدیر عامل شرکت پترو پارس 12-2-89 عکاس مسلم عباسی (3)منوچهری مدیر عامل شرکت پترو پارس 12-2-89 عکاس مسلم عباسی (4)منوچهری مدیر عامل شرکت پترو پارس 12-2-89 عکاس مسلم عباسی