بانک عکس صنعت نفت ایران

رامین محمودی مدیر عملیات مناطق ماهشهر شرکت پایانه ومخزن صنایع پتروشیمی

محمودی مدیر عملیات مناطق ماهشهر شرکت پایانه ومخزن پتروشیمی 3-5-89عکاس قدمعلی (2)محمودی مدیر عملیات مناطق ماهشهر شرکت پایانه ومخزن پتروشیمی 3-5-89عکاس قدمعلی (3)محمودی مدیر عملیات مناطق ماهشهر شرکت پایانه ومخزن پتروشیمی 3-5-89عکاس قدمعلی (4)محمودی مدیر عملیات مناطق ماهشهر شرکت پایانه ومخزن پتروشیمی 3-5-89عکاس قدمعلی