بانک عکس صنعت نفت ایران

محمد جواد کیان رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت

محمد جواد کیان رئیس بهداشت ودرمان صنعت نفت 24-1-87 عکاس حامد نوری (3)محمد جواد کیان رئیس بهداشت ودرمان صنعت نفت 24-1-87 عکاس حامد نوری (4)محمد جواد کیان رئیس بهداشت ودرمان صنعت نفت 24-1-87 عکاس حامد نوری (5)محمد جواد کیان رئیس بهداشت ودرمان صنعت نفت 24-1-87 عکاس حامد نوری (6)محمد جواد کیان رئیس بهداشت ودرمان صنعت نفت 24-1-87 عکاس حامد نوری