بانک عکس صنعت نفت ایران

هوشنگ ایزدی ، رئیس سازمان حراست صنعت نفت

هوشنگ ایزدی ، رئیس سازمان حراست صنعت نفتایزدی مدیر کل حراست وزارت نفت حسن حسینی (5)ایزدی مدیر کل حراست وزارت نفت حسن حسینی (18)ایزدی مدیر کل حراست وزارت نفت حسن حسینی (4)ایزدی مدیر کل حراست وزارت نفت حسن حسینی (11)ایزدی مدیر کل حراست وزارت نفت حسن حسینی (1)ایزدی مدیر کل حراست وزارت نفت حسن حسینی (3)ایزدی مدیر کل حراست وزارت نفت حسن حسینی (9)ایزدی مدیر کل حراست وزارت نفت حسن حسینی (20)ایزدی مدیر کل حراست وزارت نفت حسن حسینی (7)