بانک عکس صنعت نفت ایران

محمد مهدی رشیدی مدیر پژوهشکده منابع انسانی و مدیریت نفت

محمد مهدی رشیدی مدیر پژوهشکده منابع انسانی و مدیریت نفت 26-4-89 (2)محمد مهدی رشیدی مدیر پژوهشکده منابع انسانی و مدیریت نفت 26-4-89 (3)محمد مهدی رشیدی مدیر پژوهشکده منابع انسانی و مدیریت نفت 26-4-89 (4)محمد مهدی رشیدی مدیر پژوهشکده منابع انسانی و مدیریت نفت 26-4-89