بانک عکس صنعت نفت ایران

علیرضا فیض بخش رییس ستاد حمل و نقل و سوخت کشور

علیرضا فیض بخش رییس ستاد حمل و نقل سوخت 5-06-93 حسن حسینی (5)علیرضا فیض بخش رییس ستاد حمل و نقل سوخت 5-06-93 حسن حسینی (7)علیرضا فیض بخش رییس ستاد حمل و نقل سوخت 5-06-93 حسن حسینی (13)علیرضا فیض بخش رییس ستاد حمل و نقل سوخت 5-06-93 حسن حسینی (22)