بانک عکس صنعت نفت ایران

علی خیراندیش مدیر عامل شرکت مایع سازی گاز ایران

علی خیراندیش مدیر عامل شرکت مایع سازی گاز 31-3-89 (2)علی خیراندیش مدیر عامل شرکت مایع سازی گاز 31-3-89 (3)علی خیراندیش مدیر عامل شرکت مایع سازی گاز 31-3-89