بانک عکس صنعت نفت ایران

سعید قاسمی پور مدیر عامل پتروشیمی لاله

سعید قاسمی پور مدیر عامل پتروشیمی لاله 12-5-89