بانک عکس صنعت نفت ایران

حسین اسماعیلی مدیر کل امور همسایگان دریای خزر

حسین اسماعیلی مدیر کل امور همسایگان دریای خزر عکاس مسلم عباسی 24-3-89