بانک عکس صنعت نفت ایران

سید محمد علی خطیبی نماینده ایران در سازمان اپیک

خطیبی نماینده ایران در سازمان اپیک 13-4-89عکاس محمد قدمعلی (2)خطیبی نماینده ایران در سازمان اپیک 13-4-89عکاس محمد قدمعلی (3)خطیبی نماینده ایران در سازمان اپیک 13-4-89عکاس محمد قدمعلی