بانک عکس صنعت نفت ایران

رکن الدین جوادی مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران

جوادی مدیر عامل شرکت ملی نفت - حسن حسینی (1)جوادی مدیر عامل شرکت ملی نفت - حسن حسینی (2)جوادی مدیر عامل شرکت ملی نفت - حسن حسینی (3)جوادی مدیر عامل شرکت ملی نفت - حسن حسینی (5)جوادی مدیر عامل شرکت ملی نفت - حسن حسینی (7)جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت - آزاده عبدالله نژاد (1)جوادی مدیرعامل شرکت ملی نفت - آزاده عبدالله نژاد (2)ركن الدين جوادي معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران سال 1392 (1)ركن الدين جوادي معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران سال 1392 (2)ركن الدين جوادي معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران سال 1392 (3)ركن الدين جوادي معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران سال 1392 (4)ركن الدين جوادي معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران سال 1392 (5)ركن الدين جوادي معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران سال 1392 (6)ركن الدين جوادي معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران سال 1392 (7)ركن الدين جوادي معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران سال 1392 (8)ركن الدين جوادي معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران سال 1392 (9)ركن الدين جوادي معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران سال 1392 (10)ركن الدين جوادي معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران سال 1392 (11)ركن الدين جوادي معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران سال 1392 (12)ركن الدين جوادي معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران سال 1392 (13)ركن الدين جوادي معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران سال 1392 (14)ركن الدين جوادي معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران سال 1392 (15)ركن الدين جوادي معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران سال 1392 (16)ركن الدين جوادي معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران سال 1392 (17)ركن الدين جوادي معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران سال 1392 (18)ركن الدين جوادي معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران سال 1392 (19)ركن الدين جوادي معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران سال 1392 (20)ركن الدين جوادي معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران سال 1392 (21)ركن الدين جوادي معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران سال 1392 (22)ركن الدين جوادي معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران سال 1392 (23)ركن الدين جوادي معاون وزير و مديرعامل شركت ملي نفت ايران سال 1392 (24)