بانک عکس صنعت نفت ایران

جعفر پرتو مدیر پروژه خطوط لوله و مخابرات

آزاده عبدالله نژاد (23روئیایی مدیر پروژه ی پالایشگاه های کوچک ) (2)پایانه شناور نفتی خلیج فارس، مهدی امیر خسروی، جانشین پایانه شناور خلیج فارس در دفتر کارtنازیلا حقیقتی، 12-2-94 (2)جعفر پرتو مدیر پروژه خطوط لوله و مخابرات ، نازیلا حقیقتی،17-4-93 (1)جعفر پرتو مدیر پروژه خطوط لوله و مخابرات ، نازیلا حقیقتی،17-4-93 (2)جعفر پرتو مدیر پروژه خطوط لوله و مخابرات ، نازیلا حقیقتی،17-4-93 (4)جعفر پرتو مدیر پروژه خطوط لوله و مخابرات ، نازیلا حقیقتی،17-4-93 (5)جعفر پرتو مدیر پروژه خطوط لوله و مخابرات ، نازیلا حقیقتی،17-4-93 (6)جعفر پرتو مدیر پروژه خطوط لوله و مخابرات ، نازیلا حقیقتی،17-4-93 (7)جعفر پرتو مدیر پروژه خطوط لوله و مخابرات ، نازیلا حقیقتی،17-4-93 (8)جعفر پرتو مدیر پروژه خطوط لوله و مخابرات ، نازیلا حقیقتی،17-4-93 (9)جعفر پرتو مدیر پروژه خطوط لوله و مخابرات ، نازیلا حقیقتی،17-4-93 (10)جعفر پرتو مدیر پروژه خطوط لوله و مخابرات ، نازیلا حقیقتی،17-4-93 (11)جعفر پرتو مدیر پروژه خطوط لوله و مخابرات ، نازیلا حقیقتی،17-4-93 (13)جعفر پرتو مدیر پروژه خطوط لوله و مخابرات ، نازیلا حقیقتی،17-4-93 (14)جعفر پرتو مدیر پروژه خطوط لوله و مخابرات ، نازیلا حقیقتی،17-4-93 (16)