بانک عکس صنعت نفت ایران

رمضانی مدیر HSE پالایش و پخش

رمضانی مدیر HSE پالایش و پخش 07-08-93 حسن حسینی (3)رمضانی مدیر HSE پالایش و پخش 07-08-93 حسن حسینی (5)رمضانی مدیر HSE پالایش و پخش 07-08-93 حسن حسینی (7)