بانک عکس صنعت نفت ایران

پیام انتظام جانشین مدیر مهندسی ساختمان و رییس امورمهندسی پایانه های نفتی

پیام انتظام جانشین مدیر نهندسی ساختان و رییس امورمهندسی پایانه های نفتی (3)حسن حسینیپیام انتظام جانشین مدیر نهندسی ساختان و رییس امورمهندسی پایانه های نفتی (4)حسن حسینیپیام انتظام جانشین مدیر نهندسی ساختان و رییس امورمهندسی پایانه های نفتی (5)حسن حسینیپیام انتظام جانشین مدیر نهندسی ساختان و رییس امورمهندسی پایانه های نفتی (6)حسن حسینی