بانک عکس صنعت نفت ایران

بوساق زاده مدیر کنترل تولید شرکت ملی پتروشیمی

بوساق زاده مدیر کنترل تولید شرکت ملی پتروشیمی 2-3-89 عکاس مسلم عباسی (2)بوساق زاده مدیر کنترل تولید شرکت ملی پتروشیمی 2-3-89 عکاس مسلم عباسی (3)بوساق زاده مدیر کنترل تولید شرکت ملی پتروشیمی 2-3-89 عکاس مسلم عباسی (4)بوساق زاده مدیر کنترل تولید شرکت ملی پتروشیمی 2-3-89 عکاس مسلم عباسیبوساق زاده مدیر کنترل تولید شرکت ملی پتروشیمی 4-7-83 عکاس سحر مختاریبوساق زاده مدیر کنترل تولید شرکت ملی پتروشیمی 21-8-87 عکاس سحر مختاریبوساق زاده مدیر کنترل تولید شرکت ملی پتروشیمی 30-7-83 عکاس سحر مختاری