بانک عکس صنعت نفت ایران

بازرگان _مدیر کل برنامه ریزی استراتژیک

بازرگان مدیر کل برنامه ریزی استراتژیک9-3-89 عکاس عباسی