بانک عکس صنعت نفت ایران

رضا الماسی رییس شرکت انتقال گاز ایران

رضا الماسی رییس شرکت انتقال گاز ایران 5-5-88عکاس مونا مرادی - Copy - Copyرضا الماسی رییس شرکت انتقال گاز ایران 5-5-88عکاس مونا مرادی (2) - Copy - Copyرضا الماسی رییس شرکت انتقال گاز ایران 5-5-88عکاس مونا مرادی (3) - Copy - Copyرضا الماسی رییس شرکت انتقال گاز ایران 23-12-88 عکاس شریف (2) - Copy - Copy