بانک عکس صنعت نفت ایران

بازدید خبرنگاران در پژوهشگاه صنعت نفت از دستاوردهای فناوری نانو

بازدید خبرنگاران در پژوهشگاه صنعت نفت از دستاوردهای فناوری نانو، نازیلا حقیقتی، 8-7-93 (81)بازدید خبرنگاران در پژوهشگاه صنعت نفت از دستاوردهای فناوری نانو، نازیلا حقیقتی، 8-7-93 (85)بازدید خبرنگاران در پژوهشگاه صنعت نفت از دستاوردهای فناوری نانو، نازیلا حقیقتی، 8-7-93 (116)بازدید خبرنگاران در پژوهشگاه صنعت نفت از دستاوردهای فناوری نانو، نازیلا حقیقتی، 8-7-93 (199)بازدید خبرنگاران در پژوهشگاه صنعت نفت از دستاوردهای فناوری نانو، نازیلا حقیقتی، 8-7-93 (202)بازدید خبرنگاران،علیمراد رشیدی ،رئیس گروه توسعه فناوریهای نانو و کربن پژوهشگاه صنعت نفت نازیلا حقیقتی، 8-7-93 (45)بازدید خبرنگاران،علیمراد رشیدی ،رئیس گروه توسعه فناوریهای نانو و کربن پژوهشگاه صنعت نفت نازیلا حقیقتی، 8-7-93 (48)بازدید خبرنگاران،علیمراد رشیدی،رئیس گروه توسعه فناوریهای نانو و کربن پژوهشگاه صنعت نفت نازیلا حقیقتی، 8-7-93 (12)بازدید خبرنگاران،علیمراد رشیدی،رئیس گروه توسعه فناوریهای نانو و کربن پژوهشگاه صنعت نفت نازیلا حقیقتی، 8-7-93 (16)