بانک عکس صنعت نفت ایران

مهدی برادران مظفر مدیر پروژه مرکاپتان زدایی

آزاده عبدالله نژاد مهدی برادران مظفر - مدیر پروژه مرکاپتان زدایی (16)آزاده عبدالله نژاد مهدی برادران مظفر - مدیر پروژه مرکاپتان زدایی (17)آزاده عبدالله نژاد مهدی برادران مظفر - مدیر پروژه مرکاپتان زدایی (18)آزاده عبدالله نژاد مهدی براردران مظفر - مدیر پروژه مرکاپتان زدایی (15)