بانک عکس صنعت نفت ایران

باقری رییس مالکیت های فکری پژوهشگاه صنغت نفت

باقری رییس مالکیت های فکری پژوهشگاه صنغت نفت 16-3-89 عکاس مسلم عباسی (2)باقری رییس مالکیت های فکری پژوهشگاه صنغت نفت 16-3-89 عکاس مسلم عباسی (3)باقری رییس مالکیت های فکری پژوهشگاه صنغت نفت 16-3-89 عکاس مسلم عباسی (4)باقری رییس مالکیت های فکری پژوهشگاه صنغت نفت 16-3-89 عکاس مسلم عباسی