بانک عکس صنعت نفت ایران

حسین ایزدی مدیر عامل شرکت خطوط لوله ومخابرات نفت

ایزدی مدیر شرکت لوله ومخابرات 10-5-89 عکاس مسلم عباسی - Copyایزدی مدیر شرکت لوله ومخابرات 10-5-89 عکاس مسلم عباسی (2)ایزدی مدیر شرکت لوله ومخابرات 10-5-89 عکاس مسلم عباسی (3)ایزدی مدیر شرکت لوله ومخابرات 10-5-89 عکاس مسلم عباسی (4) - Copy - Copyایزدی مدیر شرکت لوله ومخابرات 10-5-89 عکاس مسلم عباسی (5)ایزدی مدیر شرکت لوله ومخابرات 10-5-89 عکاس مسلم عباسی (6) - Copy - Copyایزدی مدیر شرکت لوله ومخابرات 10-5-89 عکاس مسلم عباسی - Copy