بانک عکس صنعت نفت ایران

احمد قلعه بانی معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی نفت

احمد قلعه بانی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت 29-3-89عکاس مسلم عباسی (2)احمد قلعه بانی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت 29-3-89عکاس مسلم عباسی (3) - Copyاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت 29-3-89عکاس مسلم عباسی (3) - Copyاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت 29-3-89عکاس مسلم عباسیاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی نفت 10-2-89 عکاس حسن حسینی - Copyاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی نفت 10-2-89 عکاس حسن حسینی (2) - Copyاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی نفت 10-2-89 عکاس حسن حسینی (2) - Copyاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی نفت 10-2-89 عکاس حسن حسینی (3) - Copyاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی نفت 10-2-89 عکاس حسن حسینی (3) - Copyاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی نفت 10-2-89 عکاس حسن حسینی (4) - Copyاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی نفت 10-2-89 عکاس حسن حسینی (4) - Copyاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی نفت 10-2-89 عکاس حسن حسینی (5) - Copyاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی نفت 10-2-89 عکاس حسن حسینی (5) - Copyاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی نفت 10-2-89 عکاس حسن حسینی (6) - Copyاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی نفت 10-2-89 عکاس حسن حسینی (6) - Copyاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی نفت 10-2-89 عکاس حسن حسینی - Copyاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت 29-3-89عکاس مسلم عباسی (2)احمد قلعه بانی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت 29-3-89عکاس مسلم عباسی (3) - Copyاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت 29-3-89عکاس مسلم عباسی (3) - Copyاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی نفت 29-3-89عکاس مسلم عباسیاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی نفت 10-2-89 عکاس حسن حسینی - Copyاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی نفت 10-2-89 عکاس حسن حسینی (2) - Copyاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی نفت 10-2-89 عکاس حسن حسینی (2) - Copyاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی نفت 10-2-89 عکاس حسن حسینی (3) - Copyاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی نفت 10-2-89 عکاس حسن حسینی (3) - Copyاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی نفت 10-2-89 عکاس حسن حسینی (4) - Copyاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی نفت 10-2-89 عکاس حسن حسینی (4) - Copyاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی نفت 10-2-89 عکاس حسن حسینی (5) - Copyاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی نفت 10-2-89 عکاس حسن حسینی (5) - Copyاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی نفت 10-2-89 عکاس حسن حسینی (6) - Copyاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی نفت 10-2-89 عکاس حسن حسینی (6) - Copyاحمد قلعه بانی معاون وزیر نفت ومدیر عامل شرکت ملی نفت 10-2-89 عکاس حسن حسینی - Copy