بانک عکس صنعت نفت ایران

جشنواره ملی بهره وری

جشنواره ملی بهره وری نازیلا حقیقتی،27-2-94 (5)جشنواره ملی بهره وری نازیلا حقیقتی،27-2-94 (7)جشنواره ملی بهره وری نازیلا حقیقتی،27-2-94 (19)جشنواره ملی بهره وری نازیلا حقیقتی،27-2-94 (22)جشنواره ملی بهره وری نازیلا حقیقتی،27-2-94 (23)جشنواره ملی بهره وری نازیلا حقیقتی،27-2-94 (26)جشنواره ملی بهره وری نازیلا حقیقتی،27-2-94 (29)جشنواره ملی بهره وری نازیلا حقیقتی،27-2-94 (37)جشنواره ملی بهره وری نازیلا حقیقتی،27-2-94 (43)جشنواره ملی بهره وری نازیلا حقیقتی،27-2-94 (46)جشنواره ملی بهره وری نازیلا حقیقتی،27-2-94 (47)جشنواره ملی بهره وری نازیلا حقیقتی،27-2-94 (48)جشنواره ملی بهره وری نازیلا حقیقتی،27-2-94 (51)جشنواره ملی بهره وری نازیلا حقیقتی،27-2-94 (52)جشنواره ملی بهره وری نازیلا حقیقتی،27-2-94 (55)جشنواره ملی بهره وری نازیلا حقیقتی،27-2-94 (57)دکتر سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی نازیلا حقیقتی (3)سیفی مدیر عامل بهینه سازی سوخت، نازیلا حقیقتی، همایش ملی بهره وری1شمس اردکانی رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران نازیلا حقیقتی ، همایش ملی بهره وری(2)شمس اردکانی رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران، همایش ملی ، بهره وری، نازیلا حقیقتیفولادگر، رییس فراکسیون استاندارد و کیفیت مجلس شورای اسلامی، نازیلا حقیقتیمهندس صالحی عضو کمیسیون انرژی اتاق تهران