بانک عکس صنعت نفت ایران

منطقه پخش زنجان انبار نفت زنجان

منطقه پخش زنجان انبار نفت زنجان سال 8-86 (2)منطقه پخش زنجان انبار نفت زنجان سال 8-86 (3)منطقه پخش زنجان انبار نفت زنجان سال 8-86 (4)منطقه پخش زنجان انبار نفت زنجان سال 8-86 (5)منطقه پخش زنجان انبار نفت زنجان سال 8-86 (1)