بانک عکس صنعت نفت ایران

منطقه پخش هرمزگان مخازن كروي گاز مايع در بندر عباس

منطقه پخش هرمزگان مخازن كروي گاز مايع در بندر عباس سال 11-85 (1)منطقه پخش هرمزگان مخازن كروي گاز مايع در بندر عباس سال 11-85 (2)منطقه پخش هرمزگان مخازن كروي گاز مايع در بندر عباس سال 11-85 (3)منطقه پخش هرمزگان مخازن كروي گاز مايع در بندر عباس سال 11-85 (4)منطقه پخش هرمزگان مخازن كروي گاز مايع در بندر عباس سال 11-85 (5)منطقه پخش هرمزگان مخازن كروي گاز مايع در بندر عباس سال 11-85 (6)منطقه پخش هرمزگان مخازن كروي گاز مايع در بندر عباس سال 11-85 (7)منطقه پخش هرمزگان مخازن كروي گاز مايع در بندر عباس سال 11-85 (8)