بانک عکس صنعت نفت ایران

پالايشگاه نفت آبادان A T K مخازن

پالايشگاه نفت آبادان ساخت نيروگاه شماره 3 سال 88 (21)پاليشگاه نفت آبادان A T K مخازن سال 88 (2)پاليشگاه نفت آبادان A T K مخازن سال 88 (3)تشییع جنازه مرتضی پاشایی 930825 عکاس محمد قدمعلی (94)پاليشگاه نفت آبادان A T K مخازن سال 88 (5)پاليشگاه نفت آبادان A T K مخازن سال 88 (6)پاليشگاه نفت آبادان A T K مخازن سال 88 (7)پالايشگاه نفت آبادان M T B E مخازن سال 88 (1)