بانک عکس صنعت نفت ایران

نمای هوایی منطقه شیرینو عسلویه

نمای هوایی منطقه شیرینو عسلویه سال 6-93 حسینی (7)نمای هوایی منطقه شیرینو عسلویه سال 6-93 حسینی (8)نمای هوایی منطقه شیرینو عسلویه سال 6-93 حسینی (9)نمای هوایی منطقه شیرینو عسلویه سال 6-93 حسینی (2)نمای هوایی منطقه شیرینو عسلویه سال 6-93 حسینی (3)نمای هوایی منطقه شیرینو عسلویه سال 6-93 حسینی (4)نمای هوایی منطقه شیرینو عسلویه سال 6-93 حسینی (5)نمای هوایی منطقه شیرینو عسلویه سال 6-93 حسینی (6)نمای هوایی منطقه شیرینو عسلویه سال 6-93 حسینی (1)