بانک عکس صنعت نفت ایران

روحانی مدیر کارت هوشمند سوخت

روحانی مدیر کارت هوشمند سوخت 02-06-93 مسلم عباسی (1)روحانی مدیر کارت هوشمند سوخت 02-06-93 مسلم عباسی (2)روحانی مدیر کارت هوشمند سوخت 02-06-93 مسلم عباسی (3)روحانی مدیر کارت هوشمند سوخت 02-06-93 مسلم عباسی (4)روحانی مدیر کارت هوشمند سوخت 02-06-93 مسلم عباسی (5)روحانی مدیر کارت هوشمند سوخت 02-06-93 مسلم عباسی (6)روحانی مدیر کارت هوشمند سوخت 02-06-93 مسلم عباسی (7)