بانک عکس صنعت نفت ایران

نشست خبری حافظی مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره

حافظی مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره 05-06-93 حسم حسینی (1)حافظی مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره 05-06-93 حسم حسینی (5)حافظی مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره 05-06-93 حسم حسینی (8)حافظی مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره 05-06-93 حسم حسینی (11)حافظی مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره 05-06-93 حسم حسینی (34)حافظی مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره 05-06-93 حسم حسینی (36)حافظی مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره 05-06-93 حسم حسینی (38)حافظی مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره 05-06-93 حسم حسینی (51)حافظی مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره 05-06-93 حسم حسینی (53)حافظی مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره 05-06-93 حسم حسینی (54)حافظی مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره 05-06-93 حسم حسینی (56)حافظی مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره 05-06-93 حسم حسینی (58)حافظی مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره 05-06-93 حسم حسینی (59)حافظی مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره 05-06-93 حسم حسینی (61)حافظی مدیر عامل شرکت نفت فلات قاره 05-06-93 حسم حسینی (64)