بانک عکس صنعت نفت ایران

دیدار زنگنه وزیر با وزیر انرژی آفریقای جنوبی

دیدار زنگنه وزیر با وزیر انرژی آفریقای جنوبی 08-02-94 حسن حسینی (2)دیدار زنگنه وزیر با وزیر انرژی آفریقای جنوبی 08-02-94 حسن حسینی (4)دیدار زنگنه وزیر با وزیر انرژی آفریقای جنوبی 08-02-94 حسن حسینی (9)دیدار زنگنه وزیر با وزیر انرژی آفریقای جنوبی 08-02-94 حسن حسینی (10)دیدار زنگنه وزیر با وزیر انرژی آفریقای جنوبی 08-02-94 حسن حسینی (11)دیدار زنگنه وزیر با وزیر انرژی آفریقای جنوبی 08-02-94 حسن حسینی (12)دیدار زنگنه وزیر با وزیر انرژی آفریقای جنوبی 08-02-94 حسن حسینی (14)دیدار زنگنه وزیر با وزیر انرژی آفریقای جنوبی 08-02-94 حسن حسینی (18)دیدار زنگنه وزیر با وزیر انرژی آفریقای جنوبی 08-02-94 حسن حسینی (23)دیدار زنگنه وزیر با وزیر انرژی آفریقای جنوبی 08-02-94 حسن حسینی (24)دیدار زنگنه وزیر با وزیر انرژی آفریقای جنوبی 08-02-94 حسن حسینی (28)دیدار زنگنه وزیر با وزیر انرژی آفریقای جنوبی 08-02-94 حسن حسینی (29)دیدار زنگنه وزیر با وزیر انرژی آفریقای جنوبی 08-02-94 حسن حسینی (31)