بانک عکس صنعت نفت ایران

مراسم تجلیل از خبرنگاران حوزه انرژی در پژوهشگاه صنعت نفت

تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (22)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (23)مسابقات والیبال زنان آزاده عبدالله نژاد (70)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (25)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (26)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (27)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (28)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (29)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (27)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (28)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (33)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (35)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (36)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (37)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (38)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (39)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (40)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (41)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (42)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (43)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (45)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (46)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (47)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (48)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (50)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (51)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (52)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (53)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (54)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (55)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (57)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (58)تجلیل از خبرنگاران حوضه انرژی در پژوهشگاه 03-06-93 حسن حسینی (59)