بانک عکس صنعت نفت ایران

جعفر پرتو مدیر پرژه خطوط لوله و مخابرات

جعفر پرتو مدیر پروژه خطوط لوله و مخابرات ، نازیلا حقیقتی،17-4-93 (1)جعفر پرتو مدیر پروژه خطوط لوله و مخابرات ، نازیلا حقیقتی،17-4-93 (4)جعفر پرتو مدیر پروژه خطوط لوله و مخابرات ، نازیلا حقیقتی،17-4-93 (8)جعفر پرتو مدیر پروژه خطوط لوله و مخابرات ، نازیلا حقیقتی،17-4-93 (9)جعفر پرتو مدیر پروژه خطوط لوله و مخابرات ، نازیلا حقیقتی،17-4-93 (10)جعفر پرتو مدیر پروژه خطوط لوله و مخابرات ، نازیلا حقیقتی،17-4-93 (11)جعفر پرتو مدیر پروژه خطوط لوله و مخابرات ، نازیلا حقیقتی،17-4-93 (12)جعفر پرتو مدیر پروژه خطوط لوله و مخابرات ، نازیلا حقیقتی،17-4-93 (13)جعفر پرتو مدیر پروژه خطوط لوله و مخابرات ، نازیلا حقیقتی،17-4-93 (14)جعفر پرتو مدیر پروژه خطوط لوله و مخابرات ، نازیلا حقیقتی،17-4-93 (16)