بانک عکس صنعت نفت ایران

مجتمع پتروشیمی بندر امام

مجتمع پتروشیمی بندر امام سال 75 حسینی (7)مجتمع پتروشیمی بندر امام سال 80 حسینیمجتمع پتروشیمی بندر امام واحد ام تی بی ئی سال 19-4-81 حسینی