بانک عکس صنعت نفت ایران

تاسیسات تزریق گاز سیاه مکان

تاسیسات تزریق گاز سیاه مکان سال 2-84 حسینی