بانک عکس صنعت نفت ایران

مجتمع پتروشیمی اراک

پتروشیمی اراک سال1377 حسینی (2)مجتمع پتروشیمی اراک سال 77 حسینی (11)مجتمع پتروشیمی اراک سال 77 حسینی (14)مجتمع پتروشیمی اراک سال 77 حسینی (12)